פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   תקנון KCA 2018

   תקנון מבצע "KCA"
   1. הגדרות
   חברת ענני ערוצים בע"מ וערוץ טין ניק (להלן ביחד ולחוד: "ענני"), יקיימו פעילות נושאת פרסים בעמוד האינסטגרם של ערוץ טין ניק teennicktvisrael@ בהתאם לתנאי תקנון זה (להלן: "המבצע" ואתר המבצע" בהתאמה).
   2. פרשנות
   2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
   2.3. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
   2.4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
   2.5. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
   3. תקופת המבצע
   3.1. המבצע יערך, החל מיום 01.03.2018 בשעה 00:01 ועד ליום ה- 13.03.2018 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת המבצע").
   3.2. ענני ו/או מי מטעמה לא תהינה אחראיות לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. כמו כן, ענני ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.
   4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות
   4.1 במהלך תקופת המבצע יעלו בעמוד של אתר המבצע, פוסטים הקוראים למשתתפים לכתוב/ליצור את האותיות kca בצורה הכי מקורית, לצלם, להעלות לאנסטגרם ולתייג KCAISRAEL#.

   4.2 על המשתתפים לפעול בהתאם להוראות, לכתוב/ליצור את האותיות kca בצורה הכי מקורית, לצלם, להעלות לאנסטגרם ולתייג KCAISRAEL#.

   4.3 לצורך המבצע ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים המצטברים הבאים (להלן:"משתתף"); (1) כניסה לעמוד המבצע וביצוע פעולות בהתאם להוראות ולהנחיות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה (2) בין הגילאים 8- 16 (3) בעל דרכון בתוקף עד ליום 1-10.10 .18, לכל הפחות, (4) בעל ויזה בתוקף לארה"ב.
   5 אופן בחירת הזוכים
   5.1 בתום תקופת המבצע צוות שופטים מטעם ענני יבחר את התמונה היצירתית ביותר, והילד שהעלה אותה יוכרז באתר המבצע כזוכה הגדול. (להלן "הזוכה הגדול")
   6. הפרסים וכללי הזכייה בהם
   6.1 הזוכה הגדול יזכה בפרס כרטיס טיסה ללוס אנג'לס לזוכה + מבוגר מטעמו, כולל שהייה במלון למשך 3 לילות, כניסה לטקס ה - KCA לזוכה בלבד (ללא המבוגר) וכניסה לאולפני האנימציה של ניקלודאון לזוכה בלבד (ללא המבוגר).
   6.2 נכון למועד כתיבת התקנון הטיסה צפויה לצאת מישראל ביום 22.3.18 ולעזוב את לוס אנג'לס ביום 25.3.18.
   6.3 למען הסר ספק יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של זוכה כלשהו, תהא ענני רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה. כמו כן, ענני תהא רשאית להציע, באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי ענני ו/או מי מטעמה בעניין זה.
   6.4 ענני תיצור קשר עם המשתתף הזוכה באמצעות פרסום שם הזוכה בעמוד המבצע ובהודעה פרטית לפרופיל של המשתתף אשר העלה את התמונה הזוכה. מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על מילוי ו/או שליחת פרטי בקשר , באמצעותם ניתן לאתר את המשתתפים הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על המשתתפים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ענני ו/או מי מטעמה בעניין זה.
   6.5 זוכה שענני לא הצליחה לאתרו במשך 24 שעות מיום הודעת הזכייה, זכייתו תבוטל וייבחר זוכה אחר במקומו.
   6.6 הזוכים יקבעו על פי שיקול דעת הבלעדי של צוות השופטים מטעם ענני. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
   6.7 הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, הסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, ענני תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר שינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.
   6.8 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר להשתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה בלבד.
   6.9 ענני ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   6.10 ענני ו/או מי מטעמה תהינה זכאיות לפרסם, על פי שיקול דעתן הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. ענני שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.
   6.11 ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשויה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של ענני ו/או מי מטעמה. בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ברשתות החברתיות, רדיו, בטלוויזיה ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שענני ו/או מי מטעמה ימצאו לנכון.
   6.12 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ענני ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתן הבלעדי, אם מצאו כי יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

   7. זכאות לפרס
   7.1 הזכאים לפרס הם רק משתמשים שפעלו בהתאם להנחיות בפוסט.
   7.2 הזוכה יקבע על פי בחירת צוות השופטים מטעם ענני, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
   7.3 הזוכה יכול להיות בין הגילאים 8 - 16 בלבד. זוכה שאינו עונה על קריטריון זה, זכייתו תשלל ויבחר זוכה אחר במקומו. על אף האמור, ענני תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר את הזכיה גם לזוכה שאינו עומד בקריטריון הגיל, משיקולים של ענני בלבד ומבלי שהיא מחויבת לפרט.
   7.4 הזוכה ומבוגר מטעמו חייבים להיות בעלי דרכון בתוקף עד ליום 10.10.18 וכן בעלי ויזה תקפה לארה"ב. מובהר כי ככל ולזוכה הגדול ו/או למבוגר מטעמו לא יהיה דרכון בתוקף כאמור לעיל ו/או לא תהיה ויזה תקפה לארה"ב עד ליום 3.6.18, תעביר ענני את הפרס הגדול לזוכה הבא אחריו.
   8. כללי
   8.1 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל תנאיו, לתוכנו ולכל האמור בו.
   8.2 ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טענה של מי מהמצולמים בתמונה. באחריות מעלה התמונה לאתר המבצע לקבל את הסכמת המצולמים בתמונה כי התמונה תועלה על ידו לאתר המבצע.
   8.3 ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע ו/או באתר הערוץ, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת ענני ו/או מי מטעמה ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה ענני רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ענני ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ענני אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט ענני כאמור.
   8.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התמונה ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לענני ו/או מי מטעמה אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני ו/או מי מטעמהנבקשר לכך.
   8.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
   8.6 המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.
   8.7 כל משתתף ו/או זוכה במבצע, ע"י השתתפותו ו/או זכייתו, מצהיר בזאת כלפי ענני באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענני ו/או מי מטעמה בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה וענני ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.
   8.8 כל תמונה ו/או חומרים אחרים המועלים לאתר ומפורסמים ע"י משתתפי המבצע הינם באחריותם המלאה והבלעדית והינם אחראים לכל תוצאה שתנבע מפרסומם. ענני ו/או מי מטעמה לא תישאנה בכל אחריות שהיא בקשר לתמונות אלה. המשתמש מאשר כי הינו בעל כל הזכויות בתמונות ו/או הינו המייצג החוקי של בעל הזכויות בתמונות וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. המשתתף מאשר כי ככל שאינו היוצר בעל הזכות בתמונה, הינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לו למסור את התמונה לפרסום. המשתתף מאשר כי הינו מעניק לענני בעצם השתתפותו במבצע רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה, להשתמש בתמונות, בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר (לרבות בשידור חי), להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתמונה בכל דרך נוספת. המשתתף מסכים להעניק לענני את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה לכל צד שלישי בכל מדיה שהיא ובכלל זאת גם במקרה שענני, או צד שלישי יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתמונות.
   8.9 המשתתף מתחייב לפצות את ענני ו/או לשפותה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק בקשר לתמונות שפורסמו על ידו.
   8.10 הזכייה בפרס הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה וענני ו/או מי מטעמה לא תשאנה בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
   8.11 ענני תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.
   8.12 כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות לענני ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של ענני מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב.
   8.13 עובדי ענני ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
   לבירורים ושאלות ניתן לפנות לכתובת nick@nick.co.il .
   8.14 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו בישראל.