title

להורדה

קייל

השכלה קודמת – בית הספר "מילקווד" לקוסמים

השכלה נוכחית – ללמוד זה בלתי אפשרי כשהאידוטים האלה בסביבה!

מטרות בחיים – לחזור לבית הספר "מילקווד" לקוסמים

כישוף אהוב – ליצור גמדון בית שימלא אחרי כל הפקודות שלי