title

להורדה

גונול: פרק 4

גונול נפגשת עם אביה קורשאט ומגלה שהוא ואמה נפרדו בטרם עת, ושאמה נפטרה זמן קצר לאחר הלידה.

גונול נפגשת עם אביה קורשאט ומגלה שהוא ואמה נפרדו בטרם עת, ושאמה נפטרה זמן קצר לאחר הלידה. עוה"ד הילמי מוצא את פיגן, שהעידה לטובת טקין, ומוכיח שטקין בגד בגונול. יוסוף מוצא את גונול בבית היתומים.

פרקים מלאים