title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 18

לתפוס כניעה!/לתפוס איחור!

בלייק מהעתיד נגלה לסנאיזרים ואומר להם שעליהם להיכנע בפני בלייק מההווה, כי הם גם ככה יפסידו לו. סקיי מבקשת מבלייק שיחזיר עבורה ספר לספרייה, משום שהיא לא תספיק להחזיר אותו לפני שעת ההחזרה.

פרקים מלאים