title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 31

פליצוצים/דבר

סנג'י וקרייג מתערבים עם בל שיוכלו ליצור להיט מסיבות היסטרי על ידי שימוש אך ורק בהקלטות של נפיחות שונות. סנג'י, קרייג, מייגן והקטור משחקים באוהל עם חפץ משונה בצורת ביצה מתכתית.

פרקים מלאים