title

להורדה

גן חיות - פרק 21

גנחה בקוטב הדרומי

פיקולו ודורותי מתכננים להקפיא את גן החיות, יגאל חיות ואורי חיזקיה עושים "זובור" לגורי אלפי, כתב השטח מדווח על מכת יתושים ,למשפחת סלפי נפתח התיאבון וציפית כיתן אבנרי שומרת שלא יאכילו את החיות.

פרקים מלאים